Keten Control Center

Het project KCC werkt aan het realiseren van een Keten Control Center (KCC). Het KCC verzamelt en data over de capaciteit van het zorglandschap in de regio. Met analyses en inzichten over vraag, aanbod en bezetting van zorg ondersteunt het KCC de coördinatie van zorg in de regio. Als onderdeel van de regionale coördinatiefunctie RCF, richt het KCC zich op zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Functie Keten Control Center

  • Het KCC overziet het zorglandschap en biedt inzicht in actuele, historische en toekomstige patiënt/cliëntstromen, bezetting en wachttijden aan het centraal coördinatiepunt, aan deelnemende partijen en overige TMZ-initiatieven.
  • Het KCC signaleert en adviseert aan de reguliere overleggen in de ‘lijn’ (in de keten, over organisaties heen) over operationele en tactische keuzes rondom capaciteit en cliënt/patiëntenstromen.
  • Het KCC signaleert en ondersteunt (strategische) veranderingsprocessen die van invloed zijn op doorstroom en capaciteitsmanagement in de keten. 

De betrokken ketenpartners delen in het KCC gezamenlijk data, met waarborgen voor privacy en controle voor de betrokken partijen. Als voorbeeld kan genoemd worden een analyse naar de bronoorzaken van de GRZ-capaciteit. Er wordt een antwoord gezocht op vragen zoals: wat is de onderliggende reden dat beschikbare capaciteit is toegenomen, verschuift de zorg naar andere organisaties of naar huis, is de ligduur veranderd, zijn sociaaleconomische factoren veranderd?

Aan het project nemen deel:

Thebe
Surplus
Avoord
De MARQ
Mijzo
Amphia ziekenhuis
Huisartsenzorggroepen in de regio

Contact