Kwetsbare Ouderen in de Eerstelijn (KOEL)

Mantelzorgversterking

Logeerzorg

Voor mensen met dementie. Zij kunnen gaan logeren, de zorg wordt dan overgenomen door professionals. Zodat de mantelzorger kan uitrusten, iets voor zichzelf kan doen, op vakantie gaan en tijdelijk vrij van zorgen is.

Mantelzorgplein en verbindingsteams

Slimmer samenwerken in de keten, dat is wat we gaan doen. Samenwerkende organisaties bundelen hun kennis en kracht om mantelzorgers en patiënten te begeleiden naar zelfredzaamheid en meer eigen regie.

Samenwerking in de wijk

Samenwerken in schakelteams wijkverpleging

Vroegsignalering en preventie

Advance Care Planning (ACP)

ACP draagt bij aan meer eigen regie van de cliënt of patiënt in de laatste levensfase en het voorkomen van niet passende zorg. Structurele afspraken worden gemaakt over het aangaan van het ACP-gesprek en het vastleggen en inzichtelijk maken van de uitkomsten in de keten.

Vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen

Vroegsignalering gaat over het proactief opsporen van ouderen met problemen en risico’s op verschillende levensdomeinen. Een duidelijke, gestructureerde aanpak kan gaan zorgen voor het leveren van de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek.

Grenzen stellen aan passende zorg en ondersteuning