Vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen

Wat behelst het

Vroegsignalering gaat over het proactief opsporen van ouderen met problemen en risico’s op verschillende levensdomeinen (o.a. fysiek, cognitief, mentaal, sociaal, omgeving). Om vervolgens vroegtijdig te kunnen interveniëren. Daarbij zijn vaak meerdere hulpverleners op verschillende levensdomeinen nodig. Waarbij uiteraard de wensen, behoeften en prioriteiten van ouderen altijd leidend zijn. Op basis van die wensen en behoeften wordt een individueel (zorg)plan opgesteld en vinden vervolgactiviteiten plaats.

Waarom doen we dit, waar draagt het aan bij

Met vroegsignalering hopen we minder snelle achteruitgang van ouderen, het stimuleren van langer zelfstandig thuis blijven wonen en het voorkomen van ziekenhuisopnames te bereiken.

Hoe werkt het, wat gaan we doen

Dit project betreft in eerste instantie het creëren van een overzicht van bestaande initiatieven rondom vroegsignalering in de regio, analyse van deze initiatieven en verkennen welke mogelijkheden er zijn om vroegsignalering in de regio verder vorm te geven / te verbeteren.

Samenwerken in de wijk

Voorlopige conclusie is dat samenwerking in de wijk onmisbaar is bij vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen. Geïntegreerde proactieve ouderenzorg vergt samenwerking tussen alle betrokkenen in de wijk (de oudere zelf, het sociale netwerk en de betrokken zorg en welzijnspartijen). Er moet een duidelijke structuur zijn voor signalering, het wegleggen van de signalen, overleg over de signalen en doorpakken op deze signalen indien nodig. Zo kan er gezamenlijk gezorgd worden voor het leveren van de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek.

Een vervolgstap die samen met gemeenten gemaakt kan worden is het trainen van burgers (denk aan mantelzorgers, buren, kassières, vrijwilligers, kerk, KBO, Zonnebloem, bezorgers etc.) in het signaleren van niet-pluis-signalen en wat ze daarmee kunnen doen. Er bestaan al effectieve methoden om vrijwilligers en medewerkers van welzijnsorganisaties en/of sociale wijkteams te scholen in het signaleren van niet-pluis gevoelens, deze te bespreken met de oudere en zo nodig door te leiden naar een loket/aanmeldpunt. Deze methoden kunnen als basis dienen voor het trainen van burgers.

Wat zijn de (te verwachten) resultaten

Een duidelijke structuur voor signalering, het wegleggen van de signalen, overleg over de signalen en doorpakken op deze signalen indien nodig per wijk/gemeente. Zo kan er gezamenlijk gezorgd worden voor het leveren van de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek.

Aan dit project doen mee:

Amphia
HZG
Het Huisartsenteam
Zorroo
Avoord
Mijzo
Surplus
Thebe

Contact