Mantelzorgplein

Slimmer samenwerken in de keten

Het Mantelzorgplein is een fysieke locatie in het Amphia waar patiënten en zijn of haar mantelzorger(s) worden geholpen met het vergroten van hun zelfmanagement en zelfredzaamheid. De ondersteuning wordt geboden door medewerkers van wijkverpleging en welzijn van Surplus, Thebe en Breda Mantelzorg.

Passende zorg en zelfredzaam

Mantelzorgers en patiënten krijgen hulp bij allerhande welzijnsvragen en worden actief geholpen bij aanleren van dagelijkse handelingen. Dat draagt bij aan:

  • het leveren van passende zorg
  • verlagen van de vraag naar professionele zorg
  • verbeteren van de doorstroom van het ziekenhuis naar huis

Betrokkenen krijgen daarmee de juiste zorg op de juiste plaats.


Het mantelzorgplein is vijf dagen per week open van 11:00-16:00.
 Het streven is dat het Mantelzorgplein in de toekomst ook verbinding heeft met eerstelijn en dat het aantal bezoekers en handelingen uitgebreid zal worden.

Verbindingsteam Transmurale Zorg

Het team is ontstaan vanuit het commitment van Amphia, Surplus en Thebe. Deze partijen voorzien  het Verbindingsteam Transmurale Zorg (VTZ) in een directe verbinding tussen ziekenhuis en VVT.
Professionals vanuit de wijkverpleging delen en verspreiden hun expertise en netwerk met de verpleegkundigen in het ziekenhuis. Professionals vanuit wijkverpleging (kernteams) geven scholingen in het ziekenhuis. Hiermee wordt vroegtijdig gewerkt aan een ontslag met passende zorg.

Het vaststellen van de juiste zorgvraag bij ontslag én de korte lijntjes van het kernteam met de schakelteams in de wijk verbetert de doorstroom van ziekenhuis naar huis. De inzet van het VTZ draagt bij aan het verlagen van de bedbezetting in het ziekenhuis en het leveren van passende zorg. Daardoor zal de behoefte aan nazorg ziekenhuis dalen. Door het opleiden van de afdelingsverpleegkundigen kunnen zij zelfstandig ontslag regelen vanuit een gedeelde visie op passende zorg.

Stuurgroep
Vincent Overmeer (Surplus)
Annie Jansen (Thebe)
Anita van de Berg (Amphia)
Miriam Bryson (Breda Mantelzorg)

Contact

Mantelzorgplein en Verbindingsteam Transmurale Zorg werkt samen met zelfsturende projectteams