Advance Care Planning

Wat behelst het

Advance Care Planning (ACP), ook wel vroegtijdige zorgplanning genoemd, stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg, deze doelen en voorkeuren te bespreken met familie en zorgverleners, en om eventuele voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien (Rietjens et al., 2018).

Binnen huisartsenpraktijken, VVT en ziekenhuizen wordt nog niet vaak genoeg over advance care planning gesproken met cliënten/patiënten. Ook zijn zorgprofessionals nog té vaak níet op de hoogte van voorkeuren voor zorg en behandeling van mensen in de laatste levensfase.

Kortom: Er is nog te weinig structurele aandacht voor deze gesprekken. Daarnaast is de invulling van deze gesprekken té verschillend. En hebben cliënten/patiënten zelf vaak nog niet of onvoldoende nagedacht over hun wensen en grenzen en dit besproken met hun zorgverleners.

Waarom doen we dit, waar draagt het aan bij

ACP draagt bij aan meer eigen regie van de cliënt of patiënt in de laatste levensfase en het voorkomen van niet passende zorg.

Hoe werkt het, wat gaan we doen

Na een ontwikkelfase zijn we in maart 2023 gestart met de implementatie van een ketenbrede regionale werkwijze voor ACP. Er zijn ambassadeurs ACP aangesteld, er is een e-learning over ACP ontwikkeld die wordt uitgerold en er is een ACP toolbox voor zorgprofessionals ontwikkeld. Hierin is ook een brochure voor zorgvragers opgenomen, waarmee zij zich kunnen voorbereiden op gesprekken over ACP.

Daarnaast wordt er veelvuldig middels berichten n.a.v. interviews en filmpjes gecommuniceerd over ACP. Tenslotte worden er fysieke scholingen ACP aangeboden. Tijdens deze scholingen worden zorgprofessionals getraind in de samenwerking bij ACP en het voeren van ACP-gesprekken.

De komende periode ligt de nadruk in de implementatie op:

  • Vroegtijdig en bij de juiste patiënten opstarten van gesprekken
  • Samenwerking tussen zorgprofessionals in de keten rondom ACP
  • Meer uniformiteit in het vastleggen en uitwisselen van afspraken
  • Verbeteren vaardigheden voor ACP-gesprekken
  • Versterking relatie tussen palliatieve zorg en ACP
  • Zorgen voor bewustwording onder inwoners over het belang van ACP

Wat zijn de (te verwachten) resultaten

Als dit project gereed is, zijn er structurele afspraken gemaakt over het aangaan van het ACP gesprek en het vastleggen en inzichtelijk maken van de uitkomsten in de keten. Deze afspraken zijn ook geïmplementeerd en geborgd, met als resultaat dat er beduidend meer gesprekken over ACP gevoerd worden, ACP afspraken vastgelegd en uitgewisseld worden met als resultaat dat de zorg en ondersteuning die wordt geleverd beter past bij de wensen/behoeften van ouderen in een kwetsbare positie. Hiermee krijgt de patiënt meer regie over de eigen situatie en voorkomen we niet passende zorg.

Informatie materiaal voor patiënten: Vijf stappen naar een goed ACP-dossier

Contact